Болничен след напускане

автор: Ваня Иванова

Може - до 30 календарни дни от прекратяването, но за не повече от 30 календарни дни

Съгласно чл. 42. от КСО , паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни.

В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите.

Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.


Право на болничен, след като лицето получава обезщетение за безработица

За един и същи период НЕ може да се получава повече от едно обезщетение

Съгласно чл. 54г ал. 1от КСО , изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.

Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.

Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

Ако болничният е непосредствено след датата на напускане,кога трябва да се направи регистрацията в Бюрото по труда - веднага след напускането или след като изтече болничния?

Срокът за регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта е 7 работни дни,които започват да текат считано от първия неработен ден.

Срокът за подаване в НОИ на Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица   на основание чл. 54а КСО в НОИ  е три месеца.

В точка 6 на заявлението следва да се посочи периода на болничния, за който се е  получавало обезщетение за общо заболяване.

6. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от .................... (дд/мм/гггг)   до ……………….…………………

Документ, доказващ наличие на уважителна причина, задължително се представя в случаите, когато заявлението се подава след изтичане на срока или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по уважителни причини

Дължи ли работодателят три дни за негова сметка

Не, след прекратяване на трудовото правоотношение лицето  няма работодател и съответно не се дължат 3 дни болничини за негова сметка. Работодателят има само задължението да представи информацията за болнчиния лист пред НОИ /чрез подаване на Приложение9/

Трябва ли работодателят да подава Декларация 1 за представения болничен

Не. времето на болничния  не се зачита за осигурителн стаж, тъй като трудовото правоотношение вече е прекъснато.

Ако лицето получава Обезщетение по чл. 222 ал. 1 и представи болничен

Периодът  на обезщетението по чл. 222 ал. 1 се прекъсва с дните на болничния и след това се удължава . Т.е предприятието следва да подаде Д1 с вид осигурен 27 за период от началото на оставане без работа до първата дата на болничния и след това нова Д1 от края на болничния с разликата до 30 дневния период

Ако след изтичане срока на временната неработоспособност, работникът или служителят не започне работа по трудово правоотношение, той има право на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода, установен в разпоредбата или уговорен с колективен трудов договор.

За това става въпрос в указание на НОИ № 91-01-299 от 22.12.2004 г. относно изплащане на обезщетението по чл. 42, ал. 2 от КСО и на обезщетението за оставане без работа

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

чл. 42 КСО,

чл. 222 КТ

Във връзка с уеднаквяване на практиката за изплащане на обезщетение по чл. 42, ал. 2 от КСО и на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ, приложено се изпраща становището на Министерството на труда и социалната политика.

Предвид действащото законодателство и становището на Министерството на труда и социалната политика се дават следните указания:

В случаите, когато лицето изпадне в състояние на временна неработоспособност през периода на получаване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ, то следва да получава обезщетението по чл. 42, ал. 2 от КСО, като обезщетението за оставане без работа следва да бъде спряно за периода на временната неработоспособност. След като здравословното състояние на лицето се възстанови и не е започнало работа по трудов договор, следва да му се доизплати остатъка от обезщетението по 222/1 КТ


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

9 Коментари

 1. Avatar
  Катя Манчева 2020-03-18 09:31:16

  Здравейте болничен за дете съм но днес ми звъннаха от фирмата ми се обадиха че сменили името и адреса на фирмата и ной няма да ми изплати болничния защото бил със стар адрес

 2. Avatar
  Кети 2019-09-11 09:02:26

  Предстои ми пенсиониране на 21 октомври но до тогава ще съм в болнични след операция Ще мога ли да се пенсионирам на тази дата

 3. Avatar
  cvetelina 2019-08-19 11:58:35

  ako sam na tlatena borsa poradi nesastoqtelnost na firma imam li pravo na bolni4en sled operaciq

 4. Avatar
  Росица 2019-07-26 12:01:43

  Здравейте на 04.06.2019г.ме освободиха от работа на 06.06.2019г се регисрах в бюрото по труда без право на обезщетение но сега ми се налага да взема болничен имам ли право и къде трябва да го представя при последния ми работодателите или в бюрото по труда

 5. Avatar
  Ваня Иванова 2019-05-02 20:47:27

  До Таня Георгиева
  Прочетете чл. 54д (5) от КСО
  (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

 6. Avatar
  Таня Георгиева 2019-05-02 18:55:52

  Здравейте!Съпругат ми ползва помощи от борсата и се наложи да ги прекрати последните четири месеца, понеже започна работа в Германия с българска фирма от друг град.На третата седмица се налага да се прибере по здравословни причини. Следват няколко болнични,които той изпраща до българската фирма и и те ги привеждат до здравната каса,но междувременно още след първите болнични са го освободили от работа без да го информират.При това положение как може да се върне отново на борсата да си продължи останалите четири месеца?

 7. Avatar
  Марияна Михова 2018-01-26 09:32:32

  Здравейте, в болничен съм от 27 октомври. На 27 ноември ме принудиха да си подам молба за напускане. До колко време мога да си продължа болничният и кой трябва да го подава към НОИ. Благодаря!

 8. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-24 23:01:18

  - Чл. 18. (1) НМЕ Осигуреният НЕ МОЖЕ по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа ПРЕДИ изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите НЕ допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.
  Чл. 19.НМЕ (1) Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена ПРЕДИ изтичане на разрешения отпуск, и ако ЛЕКУВАЩИЯТ ЛЕКАР/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване се АНУЛИРАТ, след което се издава нов болничен лист.
  (2) Нарушаването на режима, определен в издаден болничен лист, не се приема като самостоятелно основание за прекратяване на отпуска за временна неработоспособност.
  НМЕ- Наредба за медицинската експертиза

 9. Avatar
  Зина 2017-03-24 15:42:32

  когато лицето е с прекратен трудов договор и ползва болничен представен в НОИ до 30 календарни дни- как става прекратяването на болничния в лучай,че лицето трябва да започне нова работа

Напиши коментар