Болничен при прекъснати здравноосигурителни права

автор: Ваня Иванова

Има ли право на обезщетение за временна нетрудоспособност лице, назначено на трудов договор, притежаващо необходимия осигурителен стаж,  което е с прекъснати здравноосигурителни права? Може ли лекарят да откаже издаването на болничен лист ?

 

Здравните осигуровки гарантират свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса. /Чл. 4. (1) ЗЗО/ . Те нямат нищо общо с правото на болнични.

Право на парични обезщетения за временна нетрудоспособност имат  осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. /Чл. 11 КСО/

Неосигурените лица по КСО и неосигурените здравно лица по Закона за здравното осигуряване са две различни понятия и нямат отношение едно към друго.

Прочетете още и Здравно осигуряване на безработните лица

 

Издаване на болничен лист

Лекарят не може да откаже издаването на болничен лист.

Съгласно чл. 12 от  НМЕ, не се издава болничен лист за временна неработоспособност в следните случаи:

1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО/ право на болничен 30 календарни дни след напускането/

2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен;

3. при кръводаряване освен в случаите, когато поради кръводаряването настъпи временна неработоспособност;

4. за гледане на хронично болен освен в случаите, когато се прибавя ново заболяване, което утежнява състоянието и налага гледане на болния.

5. за гледане на лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ, с изключение на децата до 16-годишна възраст с определени вид и степен на увреждане.

6. за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.

Лекарят трябва да издаде болничния лист в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.

Прочетете още и Срокове за представяне на болничния лист

 

Условия за придобиване право на парично обезщетение при временна неработоспособност.


Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:

 1. към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
 2. лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
 3. да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.

 

Какво означава прекъснати задравноосигурителни права?

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

 

Как се възстановят здравноосигурителните права?

Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени  правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

9 Коментари

 1. Avatar
  Сиса 2021-06-26 07:42:51

  Колко дни имам право на болничен с диагноза парализа на Бел?

 2. Avatar
  Динко 2021-01-13 20:21:15

  От 1година съм на трудов договор и ми се плащат осигуровките назад нямам осигуровки повече от 5 години сега ми предстои операциа и няма да мога да работя ще ми платят ли болничните

 3. Avatar
  Кремена 2020-11-16 17:29:12

  С полож.резолтат на Ковид съм.Назначено ми е лечение но лекуващия лекар ми казва че неможел да ми издаде болничен.С прекъснати здр.осиг. съм нямам лич.лекар какво се прави в моя случай.

 4. Avatar
  Даниела 2020-11-16 15:37:38

  Здравейте от 3 м съм на договор имам ли право на болничен

 5. Avatar
  Христо 2020-08-19 12:42:40

  Даите ми отговор моля ако имам 1.6 месеца щте ми бъде ли платен болничен

 6. Avatar
  Христо 2020-08-19 12:42:40

  Даите ми отговор моля ако имам 1.6 месеца щте ми бъде ли платен болничен

 7. Avatar
  Зорница 2020-06-06 08:26:59

  На трудов договор съм от 1,6 години нямам нужните 5 години назад здравни осигуровки бременна съм имам ли право на болничен ще
  ми се изплати ли?

 8. Avatar
  Мария 2019-09-16 19:43:24

  От. 22 юли бях във болнични и още не съми пладили. На кавосе дължи

 9. Avatar
  Geri 2018-02-05 20:33:06

  На трудов догвор съм от 2г. и ме осигуряват по всички показатели. Нямам здравните осигуровки от 5 години назад, които се изискват. Право на болнични имам, но ще ми бъдат ли изплатени?

Напиши коментар