Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки съгл. чл. 6 ал.4 т. 4 от ЗДДС

На страницата на НАП е публикувано съобщение относно отчитането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки.

Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица (ЗДДС) съгласно изискванията на чл. 113б и Приложение № 12 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), следва да отразяват издаден протокол за извършено безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС, в дневника за продажби (приложение № 10 към ППЗДДС) за съответния данъчен период ,с код "95". Следва да се попълват както колони от 1 до 9, така и колона 11, в която се отразява данъчната основа, посочена в издадения протокол.

 

Какво означава безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки ?

Съгласно чл. 6 ал 4 т.4 от ЗДДС не се дължи ДДС при безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:

а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;

б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от Закона за храните;

в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;

г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 от Закона за храните, до който може да се доставя хранителната стока;

д) хранителната стока е с маркировка "дарение, не подлежи на продажба";

е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;

ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.

 

Как беше до края на 2016 г.?

Регистрираното лице- производител и/или извършващ търговия с хранителни продукти , което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит, но впоследствие дареше тези хранителни продукти , трябваше да заплати данък в размер на ползвания данъчен кредит.

За сравнение – такава корекция не се извършва при бракуване на хранителни продукти при условията и реда, определени в специалното законодателство/ Закон за храните, Наредба за изискванията към етикирането и представянето на храните и Наредба 5  от 25.05.2006 за хигиена на храните/.

Производителите и търговските вериги бяха мотивирани да изчакат и да изпълнят условията за бракуване и унищожаване на храна , вместо да я дарят, защото разходите за бракуване на хранителни продукти бяха по-ниски, в сравнение с данъка, който се дължеше ако тези продукти се дарят преди изтичане на срока им на годност.

 

Коя доставка е безвъзмездна?

“Безвъзмездна" е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. /т.8 от ДР на ЗДДС/

 

Какво означава незначителна стойност?

"Стоки с незначителна стойност" и "услуги с незначителна стойност" са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице. /т.9 от ДЗР на ЗДДС/

"Хранителна стока с незначителна стойност" по смисъла на чл. 6, ал. 4, т. 4 е стока, включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл. 37м, ал. 5 от същия закон./т.9а от ДР на ЗДДС/


Чл. 37м, ал. 4 и 5 от Закона за храните

(5) Списъкът по ал. 4 съдържа и информация за сроковете, от и до които могат да се даряват храните, преди изтичане на срока на годност или трайност на съответната храна

(4) Списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.

 

Кой е може да е оператор на хранителна банка?

"Оператор на хранителна банка" е лице, получило разрешение по чл. 37п, ал. 4 от Закона за храните. ./т.9б от ДР на ЗДДС/

 

Разрешение за оператор на хранителна банка може да бъде издадено на лице, което отговаря едновременно на следните условия:

1. е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност и вписано в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;

3. разполага със собствени или наети обекти и/или площи в обекти за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт и са регистрирани по реда на чл. 12;

4. обектите по т. 3 са разположени на територията на не по-малко от 20 на сто от областите в страната;

5. разполага със собствени и/или наети транспортни средства, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране, които отговарят на изискванията за транспортиране на храни в приложение II, Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 или са регистрирани съгласно чл. 245 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

6. разполага със собствена мрежа или мрежа от партньорски организацииза безвъзмездно предоставяне на храни;

7. използва система за отчетност, която позволява органите на Българската агенция по безопасност на храните и органите по приходите на Националната агенция за приходите да извършват контрол на дарените, складираните и предоставените храни, включително по дарители, идентифицирани с единен идентификационен код по БУЛСТАТ /Чл. 37н. Закона за храните/


Задължителна маркировка на храните

Храните, които безвъзмездно се предоставят на оператор на хранителна банка, задължително се маркират от производители или търговци на храни с маркировка "дарение, не подлежи на продажба". Маркировката се поставя върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка. /чл. 37м ал. 9 от Закона за храните/

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар