Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"

На страницата на НАП е публикуван  „Програмен продукт за трудови договори за 2017“ с актуализация на промените, включващи деклариране на код по ЕКАТТЕ , влизащи в сила от 01.04.2017 г. 

 

В рубриката Становища, указания, инструкции е публикувана Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

 

Какви са указанията:

От 01.04.2017 г. :

-            Файлове, отговарящи на стария формат, включително и при подаване на уведомления за прекратяване на трудов договор няма да се приемат от ИС на НАП, включително чрез електронната услуга на НАП.

-            Всяко подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ за сключен трудов договори/или допълнително споразумение следва да съдържа информация за код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице.

-            При всяка промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ, работодателят е задължен да подаде ново уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, с което да декларира новия код по ЕКАТТЕ, като в поле „тип на документа“ се посочва 2. Срокът за подаване на уведомлението е тридневен, считано от датата на промяна на работното място.

-            В случаите, когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, в поле 15 от уведомлението се попълва код "00000".

-            Не се подава уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ с променен код по ЕКАТТЕ в случаите на промяната на работното място при командироване.

-            В случаите, когато едно лице има сключени повече от един трудов договор с един работодател,  работодателят следва да посочи кода по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на наетото лице,за всеки един от договорите, чрез подаване на отделни уведомления с посочен „тип на документа“ - 2, във всяко от които трябва да се посочи код по ЕКАТТЕ.

-            При промяна на работодател в уведомлението по чл. 123 от КТ, подавано от новия работодател, за всяко едно от лицата задължително следва да се посочи съответния код по ЕКАТТЕ на населеното място, където лицето ще изпълнява трудовите си задължения при новия работодател.

-            Корекцията на грешно деклариран код по ЕКАТТЕ в подадени уведомления по чл. 62, ал.5 от КТ се извършва по съществуващия към момента ред за корекция на код по НКПД и код по КИД.

-            При необходимост от корекция на някои от ключовите полета (БУЛСТАТ, ЕГН, Тип на документа, Основание на договора, Дата на договора), трябва да се подаде първо “заличаване” на съществуващия запис (Код корекция = 2), а коректните данни да се подадат като “редовни” (Код корекция = 0).

-            Корекцията на грешно деклариран код по ЕКАТТЕ в подадени уведомления по чл. 123 от КТ е допустима само в случаите, при които при подаване на уведомление по чл. 123 е сгрешен код по ЕКАТТЕ. В този случай се подава „код корекция“ 1 с верния код по ЕКАТТЕ само за лицето/лицата , за които е допусната грешка. Всяка промяна на населеното място, където е работното място на лицето, след датата на смяна на работодателя, се декларира с уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ съгласно гореописания ред. При необходимост от корекция на всяко друго поле в уведомлението по чл. 123 от КТ следва да се подаде първо “заличаване” на съществуващите записи (Код корекция = 2), а коректните данни да се подадат като “редовни” (Код корекция = 0).

 

Важно:

В срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират  код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. като за всяко наето лице подадат уведомление с попълнени: за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 01.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се  изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращанетоса прекратени.

В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно с подаването на едно уведомление.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар