Аз съм работодател. Какво трябва да знам преди да наема работник или служител на работа

 • Когато наемам някого на работа , между него и мен възниква трудово правоотношение, което следва да се документира с трудов договор.

 • Трудовият договор се сключва между мен и  работника или служителя преди постъпването му на работа.

 • Трудовият договор се сключва в писмена форма.

 •  В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване аз съм длъжен да изпратя уведомление по чл. 62, ал. 3 до съответната териториална дирекция на НАП

 • След този срок уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда.

 •  Трябва да знам, че Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.

 • Аз, като Работодател съм длъжен да предоставя на работника или служителя преди остъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите

 • Нямам право да допускам до работа работника или служителя, преди да му предостави тези  документи

 • Наясно съм, че връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

 • Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите ,освен ако страните са уговорили друг срок.

 •  Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

 • Аз съм  длъжен да съхранявам справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

 • Уведомлението по чл. 62, ал.3 мога да подам в ТД на НАП лично ,по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

 • Когато  изпращам на хартиен или електронен носител,  Уведомленията се изпращат с придружително писмо в два екземпляра.

 • При едновременно изпращане на повече от пет уведомления за повече от пет лица, задължително трябва да ги подам  на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

 • Длъжен съм да подам уведомление по чл. 62, ал. 3 когато заличавам подадено преди това уведомление, в следните случаи:  

                      - работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;

                      - уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението

 • Ако не сключа трудов договор с лицето подлежа на глоба от 1500 до 15 000 лв.

 • Ако не подам уведомление в нормативния срок- глобата е в размер от 1500 до 15 000 лв.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар