До 90 дни неплатен отпуск през 2021 ще се зачитат за трудов и осигурителен стаж

В брой: 14 на Държавен вестник от дата 17.2.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

С промените в § 4а се увеличава броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за трудов и осигурителен стаж

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

 

Нормативи

Чл. 160 КТ

(1)  КТ Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Работодателят е длъжен да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск до една година на работник или служител, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. 120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (*) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

 

Чл. 9 КСО

(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
3. (*) на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица;


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

8 Коментари

 1. Avatar
  Славка Ценова 2021-10-14 21:51:27

  Признава ли се за педагогически стаж неплатен отпуск от 30август до 30 октомври

 2. Avatar
  Вера Вълкова 2021-08-18 10:40:56

  Искам да ползвам два месеца неплатен отпуск. Може ли да ми кажете как се изчислява. Само работните дни или и събота и неделя влизат.По принцип работя на 5 дневна работна седмица. И ако работодателя ми откаже как мога да действам за да си получа неплатения отпуск. Благодаря.

 3. Avatar
  Шенай Кескин 2021-08-04 00:41:18

  здравейте, майка иска да вземе 3 месеца неплатен отпуск за да отиде в чужбина има ли това право.

 4. Avatar
  Елена Димитрова 2021-07-05 10:50:15

  Здравейте! Наш служител е в непрекъснат неплатен отпуск от 29.08.2021 г. до 30.06.2021 г. Тъй като в момента желае да се пенсионира при изчиславане на трудовия му стаж и изплащане на обезщетение трябва ли да се прибавят допълнителните 30 дни за 2020 г. и 90 дни за 2021г.? Благадаря ви!

 5. Avatar
  ИД 2021-06-22 20:50:48

  Законно ли е да бъда пуснат в неплатен отпуск едностранно и без съгласието ми?

 6. Avatar
  Веско 2021-06-09 13:46:17

  Здравейте възможно ли е работодателят да не ми разреши не платен отпуск

 7. Avatar
  Радка Васкова 2021-06-03 18:19:28

  Лице, което е с 58 дни в неплатен отпуск в 2020 в рамките на 12месеца от които 18 дни неплатен отпуск- м.12.2020г , за да се възползва от мес.целева помощ за деца до 14год.от АСП- има ли право на обезщетение за безработица, относно извънредните мерки- 60 дни?

 8. Avatar
  Виолета Стоянова 2021-03-07 10:28:07

  Благодаря Ви!
  Бяхте ми полезни и изчерпателни!
  Бъдете ЗДРАВИ!!!

Напиши коментар