Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи


В ДВ брой: 3, от дата 8.1.2019 г. е обнародвано Постановление № 354 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г

Според направените промени при регистрация в дирекциите „Бюро по труда", търсещите работа лица ще представят по-малко документи. Ще отпадне изискването при регистрация, търсещите работа лица да представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

Стар текст
Чл. 14. (1) Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на:
1. документ за самоличност;
2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
3. (отм. – ДВ, бр. 84 от 2017 г.);
4. документи за придобито образование и/или квалификация;
5. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;
7. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г., отм., бр. 84 от 2017 г.);
8. други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Нов текст :
Чл. 14.(1) Търсещите работа лица се регистрират лично в дирекция „Бюро по труда“. Регистрацията се извършва въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, и след представяне на:
1. документ за самоличност или документ за пребиваване;
2. документи за придобито образование и/или квалификация;
3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност;
4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат получени по служебен път.“

 

Промените включват също определяне на нормативни изисквания за разработването на проекти на програми за заетост и обучение от браншови и други организации и институции. Дефинират се и критериите за оценяване на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се нормативни срокове за извършване на оценката за допустимостта/съответствието на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на схеми за минимална/държавна помощ.

Чрез промените се цели облекчаването на съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, както и подобряване качеството на програмите за заетост и обучение и оптимизиране работата на комисиите за подбор и оценка на тези програми.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар