Изчисляване на платения отпуск за лице на СИРВ за повече от 1 месец

автор: Ваня Иванова

Резултатите  от поместената анкета в сайта,  ни провокираха да потърсим по-подробно, как нормативно е регламентирано изчисляването на отпуските при СИРВ за повече от един месец.

Както сме писали и преди,отпуските при СИРВ се смятат и се изплащат в работни дни по календар. Изхожда от позицията, че платеният отпуск се планира предварително и следователно графикът трябва да бъде нагласен - спрямо планирания платен годишен отпуск.

За разлика от болничните, за които точно  и ясно в НПОПДОО е казано, че следва да се изчисляват по дните в графика, за платения и неплатения отпуск разпоредбите са много оскъдни.

 Министерството на труда и социалната политика  многократно е  изразявало становище относно ползването на платен годишен отпуск от работници и служители, които работят по график:

Независимо от начина на изчисляване на работното време (подневно или сумирано) платения годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда се ползва в работни дни по календар. В този смисъл са писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 г. на Министерството на труда и социалната политика.

Обаче как следва да се изчисли размерът на отпуската за лице на СИРВ за повече от 1 месец ?

Промяната  в Наредба Н-8 в началото на 2015 г. относно отразяването на лицата със сумирано изчисляване на работното време, не се отрази нито в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, нито в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Къде е подводният камък? –в това, че за вид осигурен 16 като отработени дни всеки месец се посочват реално отработените дни по график, получени като отработените часове се разделят на договореното работно време.  И ако се придържаме на разпоредбите на НСОРЗ, тези отработени дни трябва да участват при формирането на среднодневното брутно трудово възнаграждение , от което се изчислява възнаграждението за времето на платения годишен отпуск. А  в определени случаи работникът на СИРВ за повече от 1 месец може да бъде ощетен.

Един пример, за да стане ясно , за какво става въпрос:

Съгласно чл. 177 ал. 1 от КТ,  за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Съгласно чл. 18. (1) от НСОРЗ, среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.

 (2) При определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по ал. 1, изречение първо среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.

(3) При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време.

 

Пример:

Работни дни през м. януари: 21

Работни дни през м. февруари:20

БТВ 500 лв.

Лице през месец 01 има отработени 21 работни дни. Излиза в отпуск 5 дни през месец февруари.

 

При подневно изчисляване на работното време, съобразявайки по-горе цитираните разпоредби:

Средно дневното брутно трудово възнаграждение =500/21= 23.81

Коефициент = 21/20 = 1.05

База = 23.81*1.05 = 25.00

Възнаграждение за 5 дни отпуск през м.  февруари:  5*25=125.00

за месец  02  ще има:

15 отработни дни 375 лв.

5 дни платен отпуск – 125 лв.

Общо БТВ 500 лв. /Толкова, колкото щеше да получи, ако не беше в отпуск/

 

Сега да изчислим 5 дни полагаем отпуск при Сумирано изчисляване на работното време, спазвайки точно разпоредбите на НСОРЗ:

По график м. 01 има 184 часа,през м. 02 има 104 часа по график и 5 дни отпуск

 

За месец 01 има отработени 23работни дни, които са еквивалент на 184 часа по график.

Във ведомостта за м. януари, отработените дни са 23 със БТВ 500 лв.

 

Средно дневното брутно трудово възнаграждение =500/23= 21.74 лв.

Коефициент = 21/20 = 1.05

База = 21.74 * 1.05 = 22.83

Възнаграждение за 5 дни отпуск през м.  февруари:  5*22.83=110.42 лв.


За месец  02  ще има:

13 отработни  дни  375 лв.

5 дни платен отпуск – 110.42  лв.

Общо БТВ 485,42 лв. /По-малко, от това което щеше да получи, ако не беше в отпуск/

 

Смисълът на коефицента е да игнорира различието в броя на работните дни през отделните месеци. Само че при СИРВ  той не върши работа, защото  много често дните по графика не съвпадат работните дни по календар   

 

Решенето

/Според нас /. Аналогично на това, че отпуската се ползва по календарните работни дни, без да е обвързана с часовете по графика , така следва и да се изплаща – все едно лицето не е на  СИРВ.

 По горния пример: Какво възнаграждение за отпуск щеше да получи ако не беше на СИРВ?- 125 лв., Такова следва и да получи при СИРВ.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Светлана Величкова 2017-01-25 14:33:43

    Здравейте,

    Според мен би следвало при изчисляване на коефициента да се приложи следното: Коефициентът ще е изчислен по следният начин неговите 23 р.д. за януари разделени на 20 р.д. за февруари. Защото при 23 р.д. той получава 500 лв., колкото би получил и при 21 р.д. колкото са по принцип р.д. за януари.Така коефициентът ще е 1.15, а не 1.05 и умножен по 21.74 лв. се получават 25.00 лв.

Напиши коментар