Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения

Кой и в какви срокове трябва да преизчисли годишния данък върху доходите от трудови правоотношения? Какви са данъчните облекчения? Какви документи се представят от работника и какви следва да се издадат от работодателя? Как се отрязява преизчисленият данък в Декларация обр. 1 и обр. 6?

 

 Работодателят до 31-ви януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения и определя годишния размер на данъка, когато към 31-ви декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък работодателят не включва доходите от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество

Чл. 49. (1)  Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

 

Как се определя облагаемият доход от трудови правоотношения?

Облагаемият доход от трудови правоотношения е:

трудовото възнаграждение и

други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на необлагаемите доходи.

 

Как се определя годишният данък върху доходите от трудови правоотношения?

Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя като придобитият от лицето през данъчната година облагаем доход се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

 

Данъчни облекчения

Годишната данъчна основа се намалява с годишния размер на:

 • данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;      

Чл. 18. (1) ЗДДФЛ Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението

 

 • данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;

Чл. 19. (1) ЗДДФЛ Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.

 

 • данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Чл. 20. ЗДДФЛ Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

 

 • данъчното облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
Чл. 22.(1)  от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:

·         1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на здравни завадения, детски ясли, Български Червен кръст,културни институти

·         2. до 15 на сто за дарение за културата;

·         3 до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център за асистирана репродукция.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал.1.

 

 • данъчно облекчение за деца;

Чл. 22в. (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

·        

 • данъчното облекчение за деца с увреждания;

Чл. 22г (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган

Повече за данъчните облекчения за физическите лица през 2017 в друга наша статия

 

Документи, които работникът следва да представи

Данъчните облекчения се  прилагат, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:

1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;

2. копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение по чл. 19;

3. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;

4. копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22;

6. декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22в;

7.  копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22г;

8. (сила от 01.01.2017 г.) писмени декларации, че към момента на подаването пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. /Примерни документи: Декларация 1 и Декларация 2/

 

Доход от друг работодател

Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.

Чл. 49. (2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.

 

Отчитане на разликата

 Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31-ви януари на следващата година. /Чл.49 (5) ЗДДФЛ/

 Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31-ви януари на следващата година възстановява разликата на лицето/Чл.49 (6) ЗДДФЛ/

 Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

 

Внасяне

Данъкът, удържан от работодателя при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-ти февруари на следващата година. 

 

 

Годишен ДОД и Декларация образец 6

В Декларация обр 6 ДОД от годишното изравняване се посочва със следния вид на плащането:

Вид на плащането 8 - за удържания по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; /прихващане на възстановената сума по чл. 49 ал.6/

Вид на плащането 9 - за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за съответната година.

Месец и година: За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.

Данъкът се отразява в клетка 16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ- попълва се сумата на удържания през съответния месец данък по чл. 42 ЗДДФЛ, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ.

Дата на изплащане/начисляване- попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:

 - последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

-Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Годишен ДОД и Декларация образец 1

Резултатите, в следствие  корекциите от годишното изравняване на ДОД  не се посочват

Наредба Н-8

Указания за попълване на Д1

……

31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите

31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

 

Указание 3_1404/18.03.2008 г.

........

в Декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице” в т. 31 се посочва облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът, а в т. 31а - начисления данък за същия месец. Считаме, че липсва правно основание за коригиране на посочения в тази декларация облагаем доход и данъка по ЗДДФЛ след определяне на облагаемия доход за данъчната година.  Повече в самото Указание 3_1404/18.03.2008 г.

 

Удостоверяване на изплатен облагаем доход и на удържан данък

1. При поискване от лицето, работодателят по чл. 49, ал. 1 издава не по-късно от 31 януари на следващата година  Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ  за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка. Чл. 45.(1)

Ако служебната бележка по ал. 1 не е поискана от работника/служителя до 31 януари на следващата година, такава се издава при поискване и след определения в ал. 1 срок.

2. Работодателят издава и предоставя на работника/служителя  Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ  за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година /чл. 45 ал.2 т.4 /. Срокът за представяне от работодателя е  до 5 февруари на следващата година

3. Работодателят издава и предоставя на работника/служителя  Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:

1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;

2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби;

3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година - това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;

Служебната бележка се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:

1. до един месец от датата на последното плащане по правоотношението, когато правоотношението е прекратено, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;

2. до 10 януари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 2 и 3

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

15 Коментари

 1. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-27 13:46:37

  До Ваня Георгиева
  Може- подайте годишна справка декларация по ЗДДФЛ.

 2. Avatar
  Ваня Георгиева 2018-03-26 23:55:19

  Каква е процедурата по възстановяване на авансово удържан данък по зддфл от моя вече бивш работодател? Има ли срок?

 3. Avatar
  Невена 2018-02-12 17:02:09

  Имам служителка с болно детенце с над 50% увреждане и ТЕЛК. Мога ли през течение на годината да НЕ й удържам ДОД, докато достигне този размер или единствената възможност е да й го удържам в пълен размер и следващата година при преизчисляване да й го възстановя.

 4. Avatar
  Хрисртова 2018-01-28 13:24:10

  Да системата ще приеме декл. 1 и 6 и сумата от 40 лв. ще стои като задължение . Следват обяснения към НАП и доказване с документи ,че нямате задължения. Казвам го от опит.

 5. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-26 14:34:44

  Да, така е .Няма да съвпада. Но системата на НАП ще ги приемe

 6. Avatar
  Христова 2018-01-26 13:37:22

  Ако се напише 832.30 в декл. 6 няма да съвпада със сбора на данъка от декларация 1.

 7. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-26 13:08:38

  Значи инфото в Д6 не е вярна- би трябвало да е 832,30

 8. Avatar
  Христова 2018-01-26 11:55:24

  Здравейте , по повод разликата между декл. 1 и 6 и платежното за авансовия данък.
  Пример: Майка ползва данъчно облекчение за 2 деца в размер на 40 лв. В декл. 1 и 6
  месечния данък за 12.2017 е 872.30 лв. , в платежното се превеждат 832.30 приспадайки
  40 лв. за данъчното облекчение т.е. има разлика от 40 лв.

 9. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-25 21:26:09

  До Христова,
  Годишният ДОД за възстановяване се приспада от авансовия ДОД за внасяне. Не би следвало да има разлика между Д6 и платежните документи

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-25 21:23:57

  До Нели Ангелова
  Можете- подайте годишна декларация - можете да вземете служебна бележка от фирмата

 11. Avatar
  Христова 2018-01-25 13:13:52

  Здравейте , какви документи се представят в НАП , я случай на данък за възстановяване. В декл. 1 и декл.6 годишния данък не се отразява и има разминаване между декл. 6 и платежните документи.

 12. Avatar
  Нели Ангелова 2018-01-18 13:35:40

  Ако лицето към 31.12.2017 е в отпуск по майчинство, но през годината има удържан авансово ДОД може ли да се направи данъчно облекчение за деца и да се възстанови разликата?

 13. Avatar
  Марина Атанасова 2017-11-17 11:24:22

  В нашата фирма превеждаме заплатите в последния работен ден от текущия месец. От коя заплата следва да приспаднем облекчението за деца - тази за м. декември 2017, или за м. януари 2018, след като срокът е 31.01. на следващата година.

 14. Avatar
  Иван К. 2017-01-31 14:07:50

  Здравейте,

  Да разбирам ли, че не съм задлъжен да представям на настоящия ми работодател служебна бележка от предишния?
  Понеже, ако не го направя, тук ни го представят като много страшно и пагубно...глоби, уволения, бой с камшик :) Благодаря!

  \\\"Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.\\\"


 15. Avatar
  Елена Иванова 2017-01-16 11:29:51

  Благодаря! Пълна и достоверна информация!

Напиши коментар