Компенсируеми отпуски

Компенсируеми отпуски

17.01.2019 автор: Мария Янчева Счетоводното...

Какво да изберем:чисто нов или преработен касов апарат

Новини 12.01.2019

Какво да изберем:чисто нов или преработен касов апарат гост-автор: Станислав Божев Много търговци, на които предстои смяна на касовия апарат си задават въпроса: Да закупя чисто нов или да преработя стария касов апарат? Написах тази...

Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас

Събития 30.12.2018

Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас Забележка: Няма повече свбодни места Ако Ви вълнуват промените в Наредба Н-18, ако се чудите дали Вашият складов или счетоводен софтуер е СУПТО, ако извършвате продажби през...

Примери, въпроси и отговори относно СУПТО на страницата на НАП

Новини 22.12.2018

Примери, въпроси и отговори относно СУПТО на страницата на НАП Източник: http://nap.bg/ Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер,...

Счетоводните наличности на материални запаси

Новини 21.12.2018

Счетоводните наличности на материални запаси гост-автор: Теодор Тодоров Година след инициативата на НАП да изпраща “поздравителни” писма до дружества, чиито касови наличности бяха преценени като големи, от администрацията...

Задължения на работодателя съгл. новия Закон за хората с увреждания

Новини 20.12.2018

Задължения на работодателя съгл. новия Закон за хората с увреждания В ДВ бр.105, от дата 18.12.2018 г.е обнародван новият Закон за хората с увреждания. Законът за интеграция на хората с увреждания се отменя. Какви нови задължения имат работодателите?...

Промени в осигуряването през 2019 г.

Осигуряване 11.12.2018

Промени  в осигуряването през 2019 г. автор: Ваня Иванова В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г.,  е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. В Преходните и заключителните разпоредби са...

На сайта на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ

Новини 07.12.2018

На сайта на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ На страницата на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в ал.8 и 22г ал.7 от ЗДДФЛ ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за...

Какво се променя в областта на пенсиите от 01.01.2019

Новини 14.01.2019

източник:http://www.noi.bg I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г.   1. Размери на месечния осигурителен доход за 2019 г: минимален месечен размер на осигурителния доход за...

Регистрацията в бюро по труда ще става с по-малко документи

Новини 10.01.2019

В ДВ брой: 3, от дата 8.1.2019 г. е обнародвано Постановление № 354 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г Според направените промени при...

Нови длъжности и длъжности с променени кодове от 01.01.2019

Новини 01.01.2019

Със заповед № РД 01-1093/19.12.2018 на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с нови длъжностни наименования ва Националната класификация на професиите и длъжностите, както и списък на длъжности с променени кодове. Измененията и допълненията влизат в сила от...

Изтича срокът, в който лицата, на които до 31.12. 2018 г. остават по-малко от 5 години до пенсия могат да прехвърлят средствата от УПФ към фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО

Новини 27.12.2018

Съгл. § 154. (1) от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.),  лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им...

Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас

Събития 17.12.2018

В началото на всяка година бързо трябва да влезем в час с новите промени в ТРЗ-то. Искате ли сигурни и спокойни да започнете Новата 2019 г.?   Елате на семинар в Бургас: Трудово право и задължителни вноски през 2019 г. Законодателни промени от началото на...

Бонус за достигнат оборот – кредитно известие или фактура!?

За НЕсчетоводители 17.12.2018

гост-автор:Ана Петрова Собственик сте на фирма, която се занимава с търговия. Между вас и ваш клиент, който също е фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, има сключен договор, по силата на който при достигането на определен оборот за шестмесечие, вие дължите 5% отстъпка върху...

Съветът на ЕС постигна съгласие по ключова реформа в сектора на автомобилния транспорт

Новини 05.12.2018

На 04 декември Съветът на ЕС постигна съгласие по позицията си (общ подход) по ключова реформа на сектора на автомобилния транспорт, която обхваща подобряване на условията на труд на водачите, специални правила за командироването на водачите, извършващи международен превоз, достъп до...

Лицата, производители/разпространители на СУПТО трябва да декларират съответствие на продуктите си с Наредба Н-18

Новини 03.12.2018

От 1 декември 2018 г. в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни две нови електронни услуги: 1. Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект съгласно Наредба Н-18/2006г., подавана от производител/разпространител...